• Образование
  • Профессордук-окутуучулук курамы жана алардын жетишкендиктери

Профессордук-окутуучулук курамы жана алардын жетишкендиктери

ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР ФАКУЛЬТЕТИНИН ПРОФЕССОРДУК-ОКУТУУЧУЛУК КУРАМЫ ЖАНА САППАТЫК КӨРСӨТКҮЧҮ

Эл аралык мамилелер факультет

Аты-жөнү

Ээлеген кызматы , окумуштуулук даражасы , наамы

Эл аралык мамилелер кафедрасы

1.

Ибраимова С. С

Декан, саяс.и.к., доцент

2.

Нурдинова К.Х.

Филос.и.к., ОшМунун ардактуу профессору

3.

Раджапова Н.А.

Эл аралык мамилелер кафедрасынын башчысы, саяс.и.к., доцент

4.

Джанибекова В.Б.

Эл аралык мамилелер кафедрасынын доценти

5.

Ташыбаева А.К.

Декандын окуу иштери боюнча орун басары, саясат таануу боюнча магистр, улук окутуучу

6.

Камалов Э.Т.

Э.и.к., доцент

7.

Эргешов А.Ы

Филос.и.к, доцент

8.

Эргешбаева Р.Д.

Филос.и.к., айкалыш доцент

9.

Акматов С.А

Улук окутуучу

10.

Азизбек к А.

Окутуучу

11.

Юсупов З.Б.

Окутуучу

12.

Самиев К.Т.

Окутуучу

13

Жаркынбаев Т.Ж.

Окутуучу

14.

Үсөн кызы Н.

Методист

Кесиптик чет тилдер кафедрасы

15.

Азимова Ж.Ч.

Кесиптик чет тилдер каф.башчысы, саясат таануу боюнча магистр, доцент, улук окутуучу

16.

Акматова Ж.Ш.

Кесиптик чет тилдер кафедрасынын в улук окутуучусу

17.

Эсеналиева А.Д.

Кесиптик чет тилдер кафедрасынын улук окутуучусу

18.

Амираева М.О.

Кесиптик чет тилдер кафедрасынын окутуучусу

19.

Айтиева Г.М.

Кесиптик чет тилдер кафедрасынын окутуучусу

20.

Даминова Г.О

Кесиптик чет тилдер кафедрасынын окутуучусу

21.

Койва Яёй

Кесиптик чет тилдер кафедрасынын окутуучусу

22.

Сыдыкова Г.А.

Кесиптик чет кафедрасынын окутуучусу

23.

Шадыбекова Г.К.

Кесиптик чет тилдер кафедрасынын окутуучусу

24.

Шаамырза к Ж.

Кесиптик чет тилдер кафедрасынын окутуучусу

25.

Абдырахманова Т.К.

Кесиптик чет тилдер кафедрасынын окутуучусу

26.

Эргешова А.А.

Кесиптик чет тилдер кафедрасынын окутуучусу

27.

Кирали Давид.

Кесиптик чет тилдер кафедрасынын окутуучусу

28.

Чудунова Г.Т.

Кесиптик чет тилдер кафедрасынын окутуучусу

29

Бекназарова А.Б.

Методист

30

Шекеева А.Ж

Секретарь-референт